ཞལ་འདོན། ཁྱབ་བདག་པདྨ་སྐལ་བཟང་གི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།

WechatIMG7.jpeg

ཁྱབ་བདག་རྫོགས་ཆེན་པདྨ་སྐལ་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས།


ཞལ་འདོན་པ། བསྟན་འཛིན་དགའ་བ།